Compact Yahoo! Finance

Compact Yahoo! Finance CSS (Japan)