NGA Filter

troll must die

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v1.2.1 2021-04-09 v1.2.1 新增了一个类似于论坛自带屏蔽的遮罩模式
 • v1.2 2021-04-09 v1.2 优化了过滤方式的设置,并可以针对某个用户或者标记采用单独的过滤规则。过滤优先级:用户>标记>全局。
 • v1.1.0 2021-03-15 更新过滤逻辑,解决NGA新框架下翻页等情况会导致过滤失效的问题。UI样式调整。
 • v1.0.4 2020-02-03
 • v1.0.3 2020-02-02
 • v1.0.2 2020-02-02
 • v1.0.1 2020-02-02
 • v1.0.0 2020-02-02
 • v0.7.1 2019-12-03
 • v0.7.0 2019-12-03
 • v0.6.2 2019-11-23
 • v0.6.1 2019-11-20 屏蔽左上角广告相关的错误提示
 • v0.6 2019-09-03
 • v0.6 2019-09-03
 • v0.6 2019-09-03
 • v0.5 2019-09-01
 • v0.4 2019-09-01
 • v0.3 2019-09-01
 • v0.2 2019-09-01
 • v0.1 2019-08-31