youtube播放视频倍速自定义,可记忆

youtube播放视频倍速自定义,刷新浏览器也不会丢失之前设置的速度

These are all versions of this script. Show only the versions where the code changed.

 • v1.5 2023-10-23
 • v1.4 2023-02-15
 • v1.3 2022-11-03
 • v1.2 2022-11-03
 • v1.1 2022-11-02
 • v1.0 2022-11-02
 • v0.9 2022-11-02
 • v0.8 2022-11-02
 • v0.7 2020-03-20 调整了一下倍速的选项,只放 ”我认为“ 常用的,在js里调css太麻烦了。。
 • v0.6 2020-03-16 倍速细分,添加慢速
 • v0.5 2019-08-19
 • v0.4 2019-08-16
 • v0.3 2019-08-16
 • v0.2 2019-07-19
 • v0.1 2019-03-31