AC-baidu-google_sogou_bing_RedirectRemove_favicon_adaway_TwoLine

1.bypass the redirect link at baidu\sogou\google\haosou; 2.remove ads at baidu; 3.add Favicon for each website; 4.render your own style; 5.counter; 6.Switch to handle all 7.Auto Pager

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v23.05 2019-01-24
 • v23.04 2019-01-24
 • v23.04 2019-01-24
 • v23.02 2019-01-23
 • v23.01 2019-01-23
 • v23.0 2019-01-23
 • v22.07 2019-01-21
 • v22.05 2018-12-22
 • v22.04 2018-12-22
 • v22.04 2018-12-22
 • v22.04 2018-12-22 修复百度搜索“咨询”栏目下没有搜索结果的问题 && 同时修改部分样式 && 修复输入框右侧无法点击输入的问题
 • v22.03 2018-12-22
 • v22.02 2018-12-20
 • v22.01 2018-12-19
 • v22.01 2018-12-19
 • v21.15 2018-12-19
 • v21.14 2018-12-19
 • v21.13 2018-12-18
 • v21.12 2018-12-18
 • v21.11 2018-12-18
 • v21.10 2018-12-18
 • v21.9 2018-12-18
 • v21.7 2018-12-07
 • v21.6 2018-12-06
 • v21.5 2018-12-06
 • v21.4 2018-12-06
 • v21.3 2018-12-05
 • v21.2 2018-12-05
 • v21.1 2018-12-05
 • v21.1 2018-12-05
 • v21.0 2018-12-05
 • v20.5 2018-10-18
 • v20.3 2018-10-03 国庆无事,刷版本; 修复在侧边栏开启需要在1920的分辨率下的问题,默认关闭侧边栏的样式操作,如果需要开启的话,在自定义样式中设置开启即可,增加三列|四列模式
 • v20.2 2018-10-01
 • v20.1 2018-09-21
 • v20.1 2018-09-21 修复在ViolentMonkey的兼容问题
 • v20.0 2018-09-21 修复闪烁频繁的问题;修复由于扩展和脚本模式两个CSS同时加载导致的问题;新增点击任意位置关闭设置按钮;修复在bing上的计数器位置错误;调整页面单页的样式,这次是真的居中了
 • v19.9 2018-09-21
 • v19.8 2018-09-19
 • v19.7 2018-09-19
 • v19.6 2018-09-18
 • v19.5 2018-09-17
 • v19.4 2018-08-31
 • v19.3 2018-08-24
 • v19.2 2018-08-16
 • v19.1 2018-08-15
 • v18.9 2018-08-14
 • v18.8 2018-08-11
 • v18.8 2018-08-11 紧急-修复更新规则导致的谷歌失效的问题
 • v18.7 2018-08-10

Show all script versions