Greasy Fork is available in English.

KeepChatGPT

Αυτό είναι ένα πρόσθετο που βελτιώνει τις δυνατότητες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των δεδομένων του ChatGPT και μοιράζεται πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά δωρεάν, όπως αυτόματη ανανέωση, διατήρηση της ενεργότητας, ασφάλεια δεδομένων, ακύρωση ελέγχου, κλωνοποίηση συνομιλίας, απεριόριστους χαρακτήρες, καθαρισμός της αρχικής σελίδας, προβολή σε μεγάλη οθόνη, προβολή σε πλήρη οθόνη, παρεμβολή ιχνηλάτησης, συνεχής εξέλιξη και άλλα.

Δημιουργός
xcanwin
Ημερήσιες εγκαταστάσεις
212
Σύνολο εγκαταστάσεων
203.224
Βαθμολογίες
140 21 9
Έκδοση
17.14
Δημιουργήθηκε την
28/03/2023
Ενημερώθηκε την
15/09/2023
Άδεια
GPL-2.0-only
Εφαρμόζεται σε
version download stars forks python javascript


中文 English Español

项目简介

 • 喜欢这个插件的小伙伴,可以给我的GITHUB项目 KeepChatGPT 点个⭐️STAR支持一下。
 • 这是一款提高ChatGPT的数据安全能力和效率的插件。它可以让你的聊天无比丝滑,省去足足几十数百个多余步骤,一劳永逸摆脱各种报错警告。并且免费共享大量创新功能,如:自动刷新、保持活跃、数据安全、取消审计、克隆对话、言无不尽、净化首页、展示大屏、展示全屏、拦截跟踪、日新月异等。让我们的AI体验无比安全、顺畅、丝滑、高效、简洁。
 • 没有研发经费,纯用爱发电,欢迎关注。谢谢赞赏猫粮

展示

序号 截图
1 电脑端,亮色主题
2 电脑端,暗色主题+展示大屏
3 电脑端,暗色主题+展示全屏
4 移动端

功能简介

 1. 支持调整间隔
 2. 支持数据安全
 3. 支持取消审计
 4. 支持克隆对话
 5. 支持言无不尽
 6. 支持净化页面
 7. 支持展示大屏
 8. 支持展示全屏
 9. 支持拦截跟踪
 10. 支持日新月异
 11. 支持多国语言
 12. 支持电脑系统
 13. 支持移动系统 (鸿蒙iOSAndroid)
 14. 支持保持活跃
 15. 解决聊天中断
 16. 解决频繁刷新
 17. 解决以下报错
序号 解决以下报错
1
NetworkError when attempting to fetch resource.
2
Something went wrong. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com.
3
Conversation not found
4
This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback — your input will aid our research in this area.

用户反馈

 • 有好有坏
 • 对于好的谢谢大家点赞
 • 对于坏的会持续更新

安装渠道

官方渠道✅:

序号 UserScript源 备注
1 Github开源社区 ✅推荐
2 GreasyFork开源社区 ✅推荐

虚假渠道❌:

序号 UserScript源 备注
1 谷歌应用商店 ⚠️当心,这不是作者上传的。有人抄袭了KeepChatGPT,并且要求用户付费
2 微软应用商店 ⚠️当心,这不是作者上传的。有人抄袭了KeepChatGPT,并且要求用户付费

使用方法 电脑系统

 1. 浏览器首选ChromeFirefoxEdge,其他主流浏览器都是主动兼容这3个浏览器的;
 2. 安装Tampermonkey浏览器拓展,可以从 Tampermonkey官网 安装;
 3. 安装KeepChatGPT插件,可以从 安装渠道 选一个渠道安装;
 4. 打开 ChatGPT 尽情享用吧;
 5. 另外,还有一个更巧妙的方法就是问ChatGPT:如何安装tampermonkey拓展和greasyfork上的插件

使用方法 鸿蒙系统

 1. 浏览器首选Firefox
 2. 安装Firefox浏览器App,可以从 华为应用市场Firefox官网 安装;
 3. 打开Firefox浏览器App > 右下角... > 附加组件 > 附加组件管理器 > Tampermonkey右边的+
 4. 安装KeepChatGPT插件,可以从 安装渠道 选一个渠道安装;

使用方法 iOS系统

 1. 浏览器首选Safari,其他浏览器受限于苹果的政策少有支持JS插件的;
 2. 安装Stay浏览器拓展App,可以从 App Store 安装;
 3. 使用说明参考Stay官网
 4. 安装KeepChatGPT插件,可以从 安装渠道 选一个渠道安装;

其他说明

关于 保持活跃 功能

 • 通过以下对比可知,足足省去10个多余的步骤,顺畅地聊天
实验环境 不使用KeepChatGPT插件 使用KeepChatGPT插件
现象 聊天频频红框警告NetworkError
每隔十几分钟出现一次,必须刷新网页。
再也不会出现网络报错,
再也不用刷新网页。
步骤1 下发指令 下发指令
步骤2 等待结果 等待结果
步骤3 遇到网络报错 得到结果
步骤4 尝试点击重新下发
步骤5 再次遇到网络报错
步骤6 复制刚刚的指令
步骤7 刷新页面
步骤8 等待网页加载完
步骤9 打开刚刚的聊天会话
步骤10 粘贴刚刚的指令
步骤11 再次下发指令
步骤12 再次等待结果
步骤13 得到结果

关于 为何会出现大规模地网络错误

 1. 全球已出现算力荒,openai同样存在。
 2. openai大火,用户量、用户在线时长、用户使用频率同时激增,导致加剧资源紧张。
 3. 衍生出大量AI产品、AI机器人,都在私下调用ChatGPT的API和网页版ChatGPT,甚至调用频率远超所有真实用户的总和。
 4. openai接入Cloudflare,开启强力保护规则,拦截私下接入openai的AI产品、AI机器人。
 5. 就像图形验证码一样,本意是拦截机器人,可是一旦出现验证码被识别的风险,网站管理员就会把图形验证码开发得更复杂,影响了真实用户,但又确实拦截了机器人。
 6. Cloudflare是公共服务,它服务于所有网站,它的保护规则和风控策略是通用的。很多不希望被爬虫、被机器人访问、被黑客攻击、被大流量访问的网站都会接入Cloudflare,所以Cloudflare有丰富的风控策略。
 7. 大量国外用户是家庭网络,Cloudflare判断他们的网络没有风险,所以他们几乎没报错。
 8. 大量国内用户使用各种位移魔法(下面简称666),然而很多666的ip曾经或者正在被Cloudflare列入了强力保护规则的重点关照名单里。不一定是用户本人导致的,可能是前人乘凉 后人遭殃,也可能是同C段的很多ip此时此刻还在频繁地触发风控,也可能用户本人都不知道自己使用的是共享666,触发了风控,Cloudflare判断他们的网络存在风险,于是出现报错,需要验证真实用户。
 9. 原因不仅限以上内容,这里仅仅是抛砖引玉。

关于 使用了本插件依然出现网络错误 的原因和解决方案

 1. 原因: 参考 关于 调整间隔 功能。解决方案: 适度调整keep的间隔。
 2. 原因: 参考 关于 为何会出现大规模地网络错误。解决方案: 更换666的ip、机房、运营商、渠道,一个人的666才是最香的。

关于 错误信息429 - Too many requests in 1 hour. Try again later 的原因和解决方案

 1. 首先,429错误有好多种,先确认是不是 关于 其他错误 的原因和解决方案 里的429错误。如果不是,那以下几种可能:
 2. 原因: 新注册或者同一手机注册的用户,openai不赠送免费额度,查询链接 openai官网 额度页面,解决方案: 换邮箱和手机号注册。
 3. 原因: 用完了额度,查询链接 openai官网 额度页面,解决方案: 充值变强。
 4. 原因: Cloudflare的bug,解决方案: 使用浏览器的隐私模式等chatgpt,如果发现隐私模式能正常使用,就清理浏览器正常模式的openai.com主域名和子域名的所有cookie和本地存储。
 5. 原因: 可能连你都不知道自己使用的是共享666,你有一群相同ip出口的网上邻居,他们一直在以各种目的频繁请求,虽然他们的访问量很大但是他们一直控制在临界点不触发429错误,而你使用了本插件以后把他们拖下水了,所以在你懵逼为何429的时候你的网上邻居们也在懵逼为何突然429,解决方案: 更换666的ip、机房、运营商、渠道,一个人的666才是最香的。

关于 取消审计 功能

 1. 默认情况下,你所有的对话都会被openai官方自动化审计,如果openai审计发现你有过多的违规、违反 openai政策 的对话,你的账号就存在被限制甚至被封号的风险。
 2. 通过勾选本插件的取消审计功能加上你巧妙的提示词,可以最大程度地免受影响。

关于 调整间隔 功能

 1. 那个值指的是keep(保活)的时间间隔,单位是
 2. 时间间隔越大,keep的速度就越慢,对网站的影响就越小,你的账号就越安全。
 3. 时间间隔越小,keep的速度就越快,你的网络错误就越不会出现。
 4. 建议间隔30秒以上。
 5. 作者平时设置的是150秒。

关于 克隆对话 功能

 1. ChatGPT属于AI提示工程。
 2. 提示工程做的最多的一件事就是反复调整提示词,直到发现机器人真正理解了,并且结果满足你的要求。
 3. 在对结果满意之前,反复的调整提示词里做的最多的一件事就是复制粘贴自己发过的内容。
 4. 勾选了克隆对话以后,可以通过点击想要重新优化的对话前面的头像,对话框就会立刻出现。
实验环境 不勾选克隆对话 勾选克隆对话
步骤1 下发指令 下发指令
步骤2 得到结果 得到结果
步骤3 对结果不满意 对结果不满意
步骤4 鼠标点击指令的开头不放 点击对话头像
步骤5 鼠标滚轮滚动 开始调整指令
步骤6 鼠标拖拉到指令的结尾
步骤7 复制指令
步骤8 鼠标点击对话框
步骤9 粘贴指令
步骤10 开始调整指令
 • 通过对比可知,足足省去5个多余的步骤,顺畅地聊天
 • 省去的步骤是成倍的,因为当你觉得调整后的对话还不错,但还不是非常满意,还需要进一步调整的时候,每调整一次,多余的步骤就要做一次,所以勾选克隆对话有利于提升效率。

关于 净化页面 功能

 1. 对于普通用户,常常会看到ChatGPT首页https://chat.openai.com/堆积了满屏的无用的提示词。
 2. 勾选净化页面以后,可以让首页焕然一新,享受类似PLUS用户的金标,提升体验感。

关于 展示大屏 功能

 1. 由于官方的聊天页面过于狭窄,导致屏幕大的用户,在阅读代码或者长篇内容时需要频繁地上下滚动鼠标。
 2. 勾选展示大屏以后,可以大幅减少鼠标滚动球的滚动,大部分对话可以一目了然,提升体验感。

关于 展示全屏 功能

 1. 在用户需要专注地进行AI对话的时候,侧边栏并不是用户需要使用的。
 2. 勾选展示全屏以后,可以沉浸式体验GPT聊天,提升体验感。
 3. 取消展示全屏的方法:点击Regenerate response左边的KEEP按钮即可。
 4. 虽然官方最近推出了Hide sidebar功能,但是作者还是继续保留展示全屏功能,因为点击官方的Hide sidebar功能以后左上角会多出一个按钮,导致截图时遮挡了用户头像,显得不美观。

关于 言无不尽 功能

 1. 顾名思义,就是指一个人在发言时不要停下,尽情地表达,没有遗漏。
 2. 新版的ChatGPT在回复内容时,若内容很多导致发言时间超过60多秒,则会弹出Continue generating的按钮。
 3. 使得用户需要反反复复点击继续。
 4. 勾选了言无不尽以后,用户可以无人值守地享受ChatGPT尽情地表达,直到说完所有内容。
 5. 经过实际测试,这个功能可以让ChatGPT发言长达5分30秒,大大地突破了原本的60秒限制。并且用户至少省去点击5次Continue generating按钮。
实验环境 不勾选言无不尽 勾选言无不尽
步骤1 下发指令 下发指令
步骤2 等待结果 等待结果
步骤3 盯着结果 得到完整结果
步骤4 得到不完整结果
步骤5 点击Continue
步骤6 等待结果
步骤7 盯着结果
步骤8 得到不完整结果
步骤9 点击Continue
步骤10~21 重复4次以上动作...
步骤22 等待结果
步骤23 盯着结果
步骤24 得到完整结果
 • 通过对比可知,足足省去21个多余的步骤,顺畅地聊天
 • 省去的步骤也是成倍的,因为这个功能突破的上限还不止5分30秒,所以勾选言无不尽有利于提升效率。

关于 拦截跟踪 功能

 1. 每次访问ChatGPT网页的时候,都会被OpenAI进行大量的行为分析、用户跟踪、浏览器环境信息上传等,大家可以在控制台的网络选项卡看到。
 2. 勾选拦截跟踪以后,可以拦截大部分的跟踪行为,保护了用户的隐私。
 3. 经过实际测试,默认情况下打开ChatGPT页面有产生50至100个网络请求,而勾选这个功能可以使得请求数缩少为只有35个并且ChatGPT完全正常运行。
 4. 所以,这个功能的另一个惊喜的效果是提高网页加载速度。
 5. 也就是说每次打开ChatGPT页面至少有15至65个网络请求全都是在跟踪、分析用户,作者认为这些网络请求完全没必要!
 6. 所以,强烈建议注重隐私安全的用户勾选这个功能。

关于 日新月异 功能

 1. 顾名思义,指随着大家每天都用chatgpt聊天学习,大家的技术和能力每天都在进步,提示词越来越丰富,答案越来越满意,聊天记录开始不舍得删除。
 2. 随着新建的聊天项目越来越多,用户也难以区分侧边栏的聊天项目。
 3. 勾选日新月异以后,侧边栏会出现最后一条消息日期星期模型高亮等,帮助用户快速定位历史的优质的聊天项目。
 4. 关于模型高亮黑色代表GPT3.5紫色代表GPT4只有紫色代表默认的GPT4模型,m代表Mobile模型,w代表Web Browsing模型,p代表Plugins模型。
不勾选日新月异 勾选日新月异

关于 数据安全 功能

 1. 随着ChatGPT越来越成为大家的新搜索引擎,常常发生以下3种行为:
 2. 有的用户会有意地发送企业敏感数据给ChatGPT,只管效率不计后果。
 3. 有的用户会不慎地发送自己个人敏感信息给ChatGPT。
 4. 有的用户会谨慎地将含有敏感信息的文本复制粘贴到ChatGPT的聊天框后手工删除敏感信息。
 5. 以上3种行为都存在敏感信息被ChatGPT获取的数据安全风险。
 6. 为此,我开发数据安全功能,为大家提供全新的ChatGPT数据安全解决方案。
 7. 无论用户是有意地 还是不慎地 还是谨慎地,这个功能都会在用户发生数据安全风险之前,自动化清理敏感信息(脱敏),并且进行风险提示。
 8. 请根据正则表达式语法编写数据安全规则,不同的规则用换行间隔。
 9. 默认的数据安全规则还比较初级,需要大家自定义自己的规则。
 10. 大家还可以把自己的姓名、ID、公司名称、企业域名等作为规则。

演示一下效果,在默认的数据安全规则下,如果向聊天框粘贴这段提示词:

手机号码:+86 18888888888
后台链接:https://公司域名.com/login
邮箱地址:admin@163.com

会立刻被纠正为:

手机号码:+86
后台链接:/login
邮箱地址:

关于 其他错误 的原因和解决方案

 1. 出现下述错误信息可参考官方的解决方案: openai官方文档 报错代码
 2. 401 - Invalid Authentication
 3. 401 - Incorrect API key provided
 4. 401 - You must be a member of an organization to use the API
 5. 429 - Rate limit reached for requests
 6. 429 - You exceeded your current quota, please check your plan and billing details
 7. 429 - The engine is currently overloaded, please try again later
 8. 500 - The server had an error while processing your request

关于 PLUS用户是不是不会报错

 • PLUS用户和普通用户一样,在劫难逃。

赞赏

 • 如果你觉得好用!NB!神器!好顺畅!感觉很棒!NICE!
 • 如果你希望作者的小猫吃到更好的猫粮、猫罐头
 • 如果本项目对你有帮助
 • 如果本项目提高了你工作效率
 • 如果你希望本项目持续维护,以继续防止openai接下来新的一轮的报错
 • 如果你希望本项目持续升级更多的功能
 • 创造不易,维护一个项目需要消耗时间、精力、技术,欢迎欣赏与赞赏
 • 可在备注里写上你的ID,谢谢
From Thanks
我的猫
buymeacoffee
点击图片
爱发电
(支持微信、支付宝)

点击图片或者扫描
微信
(偶尔失效)