Greasy Fork is available in English.

Chat网页增强

网页增强,使你在网页中可以用GPT, 网址 https://yeyu2048.xyz/gpt.html

这些是代码更新过的版本。 显示所有版本

 • v4.41 2023-05-20

  fix bugs

 • v4.40 2023-05-19

  fix.bun120

 • v4.39 2023-05-18

  fix bug

 • v4.38 2023-05-17

  fix bun120

 • v4.37 2023-05-16

  add

 • v4.36 2023-05-16

  fix bni120

 • v4.35 2023-05-15

  修复部分接口兼容性

 • v4.34 2023-05-14

  add token

 • v4.33 2023-05-14

  fix 狐猴

 • v4.32 2023-05-14

  fix bnu120

 • v4.31 2023-05-13

  新增接口

 • v4.30 2023-05-13

  fix bug

 • v4.29 2023-05-12

  新增接口:狐猴

 • v4.28 2023-05-11

  fix

 • v4.27 2023-05-11

  geekr

 • v4.26 2023-05-11

  T66

 • v4.25 2023-05-10

  fix:hzit

 • v4.24 2023-05-08

  bnu120

 • v4.23 2023-05-08

  fix

 • v4.22 2023-05-08

  fix bug

 • v4.21 2023-05-08

  fix:hzit

 • v4.20 2023-05-07

  fix:extkj

 • v4.19 2023-05-07

  fix bug

 • v4.18 2023-05-07

  fix bug

 • v4.17 2023-05-07

  修复:SUNLE、XCBL、ESO

 • v4.16 2023-05-06

  修复LTD68686

 • v4.15 2023-05-01

  新增接口thebai

 • v4.14 2023-04-30

  新增修复若干接口

 • v4.13 2023-04-30

  新增接口,修复若干接口

 • v4.12 2023-04-30

  新增接口

 • v4.11 2023-04-28

  fix

 • v4.10 2023-04-28

  修复bug

 • v4.9 2023-04-28

  新增可联网接口yqcloud(科学上网)

 • v4.8 2023-04-26

  新增lbb

 • v4.7 2023-04-25

  去限制

 • v4.6 2023-04-25

  修复LTD68686

 • v4.5 2023-04-25

  修复anzz鉴权,新增接口toyaml;

 • v4.4 2023-04-24

  优化,修复默认接口

 • v4.3 2023-04-23

  新增接口:HZIT

 • v4.2 2023-04-22

  去除aidutu,新增xcbl

 • v4.1 2023-04-22

  修复CLEANDX,替换两接口

 • v4.0 2023-04-21

  fix:bug

 • v3.9 2023-04-21

  修复pizza

 • v3.8 2023-04-20

  修复eso

 • v3.7 2023-04-20

  新增CLEANDX,ESO,CVEOY接口

 • v3.6 2023-04-20

  修复wgk,tdchat

 • v3.5 2023-04-19

  更新域名:https://yeyu1024.xyz/gpt.html

 • v3.4 2023-04-19

  新增接口easyai,修复bnu120

 • v3.3 2023-04-17

  接口XEASY 更换为QDYMYS, 修复OHTOAI ,接口LTXUK)更换为pizza 新增phind

 • v3.2 2023-04-17

  fix:aidutu

显示脚本的所有版本