Greasy Fork is available in English.

全网VIP视频免费破解【专注一个脚本只做一件事件】长期更新,放心使用

全网VIP视频免费破解【专注一个脚本只做一件事件】长期更新,放心使用。支持:腾讯、爱奇艺、优酷、芒果、Bilibili、pptv、乐视等其它网站;

这些是代码更新过的版本。 显示所有版本

 • v1.5.6 2023-02-02

  日常维护

 • v1.5.5 2023-01-31

  调整解析源

 • v1.5.4 2023-01-31

  更新

 • v1.5.3 2023-01-16
 • v1.5.2 2022-12-20

  调整解析地址

 • v1.5.1 2022-12-05

  修复移动端

 • v1.5.0 2022-12-02

  更新解析源

 • v1.4.7 2022-11-23
 • v1.4.6 2022-11-15
 • v1.4.5 2022-10-27
 • v1.4.3 2022-10-07

  修复已知问题

 • v1.4.2 2022-09-23
 • v1.4.1 2022-09-19
 • v1.4.0 2022-09-19
 • v1.3.9 2022-09-19
 • v1.3.8 2022-09-19
 • v1.3.7 2022-08-30
 • v1.3.6 2022-08-24

  更新解析地址

 • v1.3.5 2022-08-03

  修复已知问题

 • v1.3.4 2022-07-25
 • v1.3.3 2022-07-23

  修复已知问题

 • v1.3.2 2022-07-22

  修复已知问题

 • v1.3.1 2022-07-14

  修复已知问题

 • v1.3.0 2022-07-09

  更新解析地址

 • v1.2.9 2022-06-30

  修复已知问题

 • v1.2.8 2022-06-30

  修复已知问题

 • v1.2.7 2022-06-29

  修复已知问题

 • v1.2.5 2022-06-27

  修复已知问题

 • v1.2.4 2022-06-17

  调整解析地址

 • v1.2.3 2022-06-14

  增加解析资源

 • v1.2.2 2022-05-28

  修复已知问题

 • v1.2.1 2022-05-27

  修复已知问题

 • v1.2.0 2022-05-26

  1、修复腾讯页面更新后不能使用问题
  2、修复部分移动端不能使用问题

 • v1.1.18 2022-05-05

  解决已知问题

 • v1.1.17 2022-05-05

  增加解析源

 • v1.1.16 2022-04-17

  更新解析地址

 • v1.1.15 2022-04-12

  增加新的解析 Player-JY

 • v1.1.14 2022-04-07

  日常维护

 • v1.1.13 2022-04-04

  支持1905电影网站

 • v1.1.12 2022-03-29

  修复已知问题

 • v1.1.11 2022-03-01

  日常更新

 • v1.1.10 2022-02-28

  增加支持部分网站

 • v1.1.9 2022-02-28

  修复已知问题

 • v1.1.8 2022-02-28
 • v1.1.7 2022-02-28

  修复在自动解析模式下,存在平台视频和解析视频一起播放问题

 • v1.1.6 2022-02-26

  修复已知问题

 • v1.1.5 2022-02-15

  日常修复已知问题

 • v1.1.4 2022-02-14

  修复已知问题

 • v1.1.3 2022-02-14

  调整解析线路

 • v1.1.2 2022-02-09

  解决已知问题

显示脚本的所有版本