Greasy Fork is available in English.

Youtube自动选择中文翻译字幕

Youtube自动点击中文翻译字幕

这些是代码更新过的版本。 显示所有版本

  • v2.4 2021-02-02
  • v2.3 2021-02-01
  • v2.2 2021-02-01
  • v2.1 2021-02-01
  • v2.0 2021-02-01 修复了部分视频无效的问题
  • v1.1 2020-10-22
  • v1.0 2020-10-22