Greasy Fork is available in English.

优惠购

以最优惠的价格,把宝贝抱回家。插件主要功能有:[1] 淘宝商品的优惠券查询与领取 [2] 京东商品的优惠券查询与获取 [3] 展示淘宝、京东等主流商城的商品历史价格图表 [4] 查询、展示淘宝商品的店铺全部优惠券

这些是代码更新过的版本。 显示所有版本

 • v1.4.0 2020-07-12 Imported from URL
 • v1.4.0 2020-05-20 Imported from URL
 • v1.3.4 2019-12-28 Imported from URL
 • v1.3.3 2019-12-28 Imported from URL
 • v1.3.3 2019-12-27 Imported from URL
 • v1.3.1 2019-11-03 Imported from URL
 • v1.3.0 2019-10-20 Imported from URL
 • v1.2.3 2019-06-27 Imported from URL
 • v1.2.2 2019-05-10 Imported from URL
 • v1.2.1 2019-04-21 Imported from URL
 • v1.2.0 2019-04-13 Imported from URL
 • v1.1.9 2019-03-31 Imported from URL
 • v1.1.9 2019-03-30 Imported from URL
 • v1.1.8 2019-03-25 Imported from URL
 • v1.1.7 2019-03-09 Imported from URL
 • v1.1.6 2019-03-07 Imported from URL
 • v1.1.6 2019-02-28 Imported from URL
 • v1.1.6 2019-02-27 Imported from URL
 • v1.1.5 2019-02-22
 • v1.1.5 2019-02-22
 • v1.1.5 2019-02-21