Greasy Fork is available in English.

91解析

次数是无限的,但精力是有限的。

这些是代码更新过的版本。 显示所有版本

 • v3.2.0 - 新增至尊会员
 • v3.1.9
 • v3.1.8 - 支持老网址
 • v3.1.7 - 更新网址
 • v3.1.6
 • v3.1.5
 • v3.1.4
 • v3.1.3
 • v3.1.2 - 修复主网址子域名不包含问题
 • v3.1.1
 • v3.1.0
 • v3.0.0 - 上次反馈后站长提供了接口,不再需要剪贴板啦!
 • v2.6.4
 • v2.6.3
 • v2.6.2 - 修复重新打开模态框点击暂停会失效的BUG
 • v2.6.1 - 更改为当前标签页打开
 • v2.6.0 - 播放暂停增强
 • v2.5.1
 • v2.5.0 - 改为用JQuery实现
 • v2.4.9 - 更新警告
 • v2.4.8
 • v2.4.7 - 修复安卓上按钮依然被覆盖的bug
 • v2.4.6 - 安卓时按钮显示放在最上层
 • v2.4.5 - 更改为播放页再清空剪贴板,为移动版Firefox优化
 • v2.4.4 - 安卓用户放大按钮
 • v2.4.3 - 修复移动版Firefox返回无限提交表单的bug
 • v2.4.2 - 重新匹配地址
 • v2.4.1
 • v2.4.0