Greasy Fork is available in English.

Report user

星雨漂流

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

Scripts

 1. Acfun_plus_min - 为acfun提供便捷举报和推送列表下拉功能

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  168
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. acfun_replace_href - 将网址里的v替换成a,使用旧版播放器,临时解决3分钟卡住(变6分钟?)

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. acfun评论翻转 - 增加按钮使评论翻转

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Acfun直播宽屏和屏蔽 - 增加宽屏按钮和礼物信息屏蔽按钮

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  107
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Acfun直播监控 - 帮助dd提高直播观看体验

  Tác giả
  星雨漂流
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.115
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật