Greasy Fork is available in English.

shyangs

Script Sets

Scripts

 1. civitas daily work report - civitas 每日工作後,再次點擊可查看工作紀錄

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Nickname for Baidu-tieba - 為百度貼吧吧友取個暱稱

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  52
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. tieba_hide_someone_plus - 百度貼吧黑名單。 移除討厭鬼的帖子。

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  457
  Đánh giá
  7 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. tieba adv search - 按下百度貼吧高級搜索連結會在當前頁面浮出表單

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  175
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. dnf.exrpg.com link fix - 點擊複製exrpg紙娃娃系統連結。

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 贴吧来了个新朋友 - 與機器人小風聊聊天

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  75
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. wasabii登入頁密碼框可打字 - wasabii旗下網頁遊戲,登入頁密碼框改為可打字狀態

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  9
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. HungYeah-Big5search - 在洪爺搜尋框,將中文字轉為Big5編碼,搜尋

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 香港賽馬會 - 香港賽馬會圖片連結修正

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 光輝之街 - 使光輝之街圖片正確顯示

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. go out Mozest directly - 點擊直接打開 Mozest 論壇未經驗證的外部連結

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. tieba voice download helper - 貼吧語音下載小幫手

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  193
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. always Responsive Design View mode - Fix web page content area size

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Object.assign shim (Thư Viện) - An Object.assign shim.

  Tác giả
  shyangs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Meihua_cn2tw (Thư Viện) - Simplified to Traditional Chinese Conversion Table. 簡體字轉換為繁體字的轉換表,只收錄了單字對單字的轉換

  Tác giả
  shyangs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Cache Manager for Tieba Ueditor - 基於貼吧內建之文字備份系統的管理器

  Tác giả
  shyangs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  28
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật