Greasy Fork is available in English.

Report user

ipcjs

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Gray Filter Cleaner JS - Clear gray filter on all web pages

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  03-04-2020
  Đã cập nhật
  03-04-2020
 2. S1屏蔽GIF头像 JS - 有些GIF头像实在是太晃眼了(

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-10-2019
  Đã cập nhật
  20-10-2019
 3. S3 Mobile Style JS - S3适配手机版网页

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  08-09-2019
 4. Fuck ZhiHu Mobile Style JS - 日他娘的逼乎手机网页版 样式ver; 针对电脑版进行修改,适配手机屏幕;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  637
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  25-11-2018
  Đã cập nhật
  17-07-2021
 5. Fuck ZhiHu Mobile JS - 日他娘的逼乎手机网页版; 针对手机版进行修改,把所有的“App 内查看”按钮屏蔽了;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  529
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  24-11-2018
  Đã cập nhật
  28-11-2018
 6. 番组计划主页观看进度中文标题 JS - Bangumi番组计划 主页观看进度 中文标题

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  238
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  26-12-2018
 7. Bangumi Evaluation JS - Bangumi Evaluation Script

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  130
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-03-2018
  Đã cập nhật
  17-08-2019
 8. Bangumi Domain Redirector JS - RT; Refurbished from https://greasyfork.org/en/scripts/12803

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  127
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  20-02-2018
  Đã cập nhật
  20-02-2018
 9. Bilibili Comment Spoiler Folder JS - 折叠评论中包含"剧透"的楼层

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  289
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  22-12-2017
  Đã cập nhật
  22-12-2017
 10. 屏蔽赵小姐 JS - 屏蔽S1里面的赵小姐条目

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-10-2017
  Đã cập nhật
  20-10-2017
 11. 列出S1一条帖子的所有内容 JS - 在帖子的导航栏添加[显示全部]按钮, 列出帖子的所有内容

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  373
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  09-04-2017
  Đã cập nhật
  26-12-2018
 12. Fuck Baidu Cursor JS - cursor image design by [@mariotaku](https://twitter.com/mariotaku/status/842375672404164610). [get cursor](http://www.cursor.cc/?action=icon&file_id=74960)

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  201
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  17-03-2017
  Đã cập nhật
  17-03-2017
 13. Fix image url from Tumblr for BGM JS - 修复BGM中@vince19发布的来自Tumblr的外链图片的URL(-_-#)

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-03-2017
  Đã cập nhật
  13-03-2017
 14. Original Google For Personal Blocklist JS - 将使用Personal Blocklist (by Google)后的Google的搜索界面改成原来的样子

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  144
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-12-2016
  Đã cập nhật
  19-02-2018
 15. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  671
  Số lần cài đặt
  1.581.624
  Đánh giá
  3363 49 14
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  19-07-2021

Thư viện

 1. ipcjs.lib.js JS (Thư Viện) - copy by ipcjs

  Tác giả
  ipcjs
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  24-11-2018