Greasy Fork is available in English.

ipcjs

Script Sets

Scripts

 1. S3 Mobile Style - S3适配手机版网页

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Fuck ZhiHu Mobile Style - 日他娘的逼乎手机网页版 样式ver; 针对电脑版进行修改,适配手机屏幕;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  345
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Fuck ZhiHu Mobile - 日他娘的逼乎手机网页版; 针对手机版进行修改,把所有的“App 内查看”按钮屏蔽了;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  408
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 番组计划主页观看进度中文标题 - Bangumi番组计划 主页观看进度 中文标题

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  100
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. ipcjs.lib.js (Thư Viện) - copy by ipcjs

  Tác giả
  ipcjs
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Bangumi Evaluation - Bangumi Evaluation Script

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Bangumi Domain Redirector - RT; Refurbished from https://greasyfork.org/en/scripts/12803

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  65
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Bilibili Comment Spoiler Folder - 折叠评论中包含"剧透"的楼层

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  145
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 屏蔽赵小姐 - 屏蔽S1里面的赵小姐条目

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 列出S1一条帖子的所有内容 - 在帖子的导航栏添加[显示全部]按钮, 列出帖子的所有内容

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  304
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Fuck Baidu Cursor - cursor image design by [@mariotaku](https://twitter.com/mariotaku/status/842375672404164610). [get cursor](http://www.cursor.cc/?action=icon&file_id=74960)

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Fix image url from Tumblr for BGM - 修复BGM中@vince19发布的来自Tumblr的外链图片的URL(-_-#)

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  23
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Original Google For Personal Blocklist - 将使用Personal Blocklist (by Google)后的Google的搜索界面改成原来的样子

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  111
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  1.125
  Số lần cài đặt
  736.264
  Đánh giá
  1636 8 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật