Greasy Fork is available in English.

Report user

ipcjs

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 解除B站区域限制 JS - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  673
  Số lần cài đặt
  1.584.416
  Đánh giá
  3367 50 14
  Đã tạo
  16-12-2016
  Đã cập nhật
  19-07-2021
 2. Fuck ZhiHu Mobile Style JS - 日他娘的逼乎手机网页版 样式ver; 针对电脑版进行修改,适配手机屏幕;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  642
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  25-11-2018
  Đã cập nhật
  17-07-2021
 3. Original Google For Personal Blocklist JS - 将使用Personal Blocklist (by Google)后的Google的搜索界面改成原来的样子

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  144
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  20-12-2016
  Đã cập nhật
  19-02-2018
 4. Fix image url from Tumblr for BGM JS - 修复BGM中@vince19发布的来自Tumblr的外链图片的URL(-_-#)

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-03-2017
  Đã cập nhật
  13-03-2017
 5. Fuck Baidu Cursor JS - cursor image design by [@mariotaku](https://twitter.com/mariotaku/status/842375672404164610). [get cursor](http://www.cursor.cc/?action=icon&file_id=74960)

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  202
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  17-03-2017
  Đã cập nhật
  17-03-2017
 6. 列出S1一条帖子的所有内容 JS - 在帖子的导航栏添加[显示全部]按钮, 列出帖子的所有内容

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  374
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  09-04-2017
  Đã cập nhật
  26-12-2018
 7. 屏蔽赵小姐 JS - 屏蔽S1里面的赵小姐条目

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  121
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-10-2017
  Đã cập nhật
  20-10-2017
 8. Bilibili Comment Spoiler Folder JS - 折叠评论中包含"剧透"的楼层

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  289
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  22-12-2017
  Đã cập nhật
  22-12-2017
 9. Bangumi Domain Redirector JS - RT; Refurbished from https://greasyfork.org/en/scripts/12803

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  128
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  20-02-2018
  Đã cập nhật
  20-02-2018
 10. Bangumi Evaluation JS - Bangumi Evaluation Script

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  130
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  04-03-2018
  Đã cập nhật
  17-08-2019
 11. 番组计划主页观看进度中文标题 JS - Bangumi番组计划 主页观看进度 中文标题

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  239
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  26-12-2018
 12. Fuck ZhiHu Mobile JS - 日他娘的逼乎手机网页版; 针对手机版进行修改,把所有的“App 内查看”按钮屏蔽了;

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  529
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  24-11-2018
  Đã cập nhật
  28-11-2018
 13. S3 Mobile Style JS - S3适配手机版网页

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  08-09-2019
 14. S1屏蔽GIF头像 JS - 有些GIF头像实在是太晃眼了(

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  20-10-2019
  Đã cập nhật
  20-10-2019
 15. Gray Filter Cleaner JS - Clear gray filter on all web pages

  Tác giả
  ipcjs
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  03-04-2020
  Đã cập nhật
  03-04-2020

Thư viện

 1. ipcjs.lib.js JS (Thư Viện) - copy by ipcjs

  Tác giả
  ipcjs
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  24-11-2018