Greasy Fork is available in English.

Report user

MotooriKashin

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Bilibili 旧播放页 JS - 恢复Bilibili旧版页面,为了那些念旧的人。

  Tác giả
  MotooriKashin
  Cài đặt hàng ngày
  58
  Số lần cài đặt
  52.716
  Đánh giá
  305 10 0
  Đã tạo
  27-12-2019
  Đã cập nhật
  23-03-2023
 2. Bilibili 干净链接 JS - 去除bilibili链接中不需要的参数,如spm_id_from/from_sourse/from/等,还地址栏以清白干净

  Tác giả
  MotooriKashin
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  2.153
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  20-12-2019
  Đã cập nhật
  18-02-2023
 3. Bilibili 翻页评论区 JS - 恢复评论区翻页功能。

  Tác giả
  MotooriKashin
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  4.107
  Đánh giá
  74 5 1
  Đã tạo
  14-05-2020
  Đã cập nhật
  23-03-2023