Greasy Fork is available in English.

Report user

ted423

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. searchEngineJump-NextStage - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  9.874
  Đánh giá
  153 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. searchEngineJumpCE-modify by ted423 - 方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.615
  Đánh giá
  81 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. jquery-resize (Thư Viện) - jquery-resize加强

  Tác giả
  ted423
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. tsdm no Popups - 天使动漫论坛签到点击表情防弹窗处理

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  677
  Đánh giá
  17 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Lofter显示原图 - Lofter显示原图,直接显示,用于页面批量下载

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  421
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. wiki open image - wiki

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  73
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 115 Download Helper - 115网盘下载帮手,能自动帮忙点普通下载,少点一次鼠标,能够批量复制下载链接

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.323
  Đánh giá
  68 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Remove"(ED2000.COM)" - 就是把ed2K连接里的"(ED2000.COM)"去除而已

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  112
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 8yyls click fix - 8yyls.com漫画站上一页以及下一页修复,这个脚本只有火狐需要装,因为这个网站的href里的函数在漫画看完一话后会返回null导致火狐跳转到一个错误的页面

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Brokenlinkcheck Remove Unuse Link - 用来移除磁力链以及ed2k这些链接的

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. BaiduSearchNoJump modify by ted423 - 百度搜索反跳转,增加了翻页脚本的支持、不刷新页面的支持。

  Tác giả
  ted423
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.061
  Đánh giá
  48 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật