Greasy Fork is available in English.

Report user

Muise Destiny

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. B站大会员影视+弹幕+字幕 JS - B站观影 弹幕 字幕替换 弹幕获取 历史弹幕

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  28.941
  Đánh giá
  71 4 1
  Đã tạo
  01-07-2021
  Đã cập nhật
  21-01-2022
 2. sciDownload JS - 任何页面,sci论文下载,显示期刊信息

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  10
  Số lần cài đặt
  5.148
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  22-08-2021
  Đã cập nhật
  08-09-2022
 3. 阿里云盘字幕 JS - 让你的视频文件和字幕文件梦幻联动!

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  10.593
  Đánh giá
  24 5 1
  Đã tạo
  28-08-2021
  Đã cập nhật
  31-10-2022
 4. AnswerTip JS - http://tampermonkey.net/

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  472
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  09-04-2022
  Đã cập nhật
  11-09-2022
 5. PasteImage JS - 全网粘贴图片为图床链接

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  75
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  21-07-2022
  Đã cập nhật
  22-07-2022
 6. yaohuo JS - try to take over the world!

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  141
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  16-07-2021
  Đã cập nhật
  21-07-2021
 7. GEE Font Size JS - try to take over the world!

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  10-01-2022
  Đã cập nhật
  10-01-2022
 8. Young People in Yaohuo JS - 青少年模式

  Tác giả
  Muise Destiny
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  125
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  13-11-2022
  Đã cập nhật
  18-11-2022