Greasy Fork is available in English.

Report user

gqqnbig

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 知乎回答全部显示 - enter something useful

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2.835
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Youtube全屏UI改进【已过时】 - Youtube全屏播放时,如果暂停,页面上下的工具栏会遮挡一部分视频画面。此脚本令这些工具栏透明或半透明,尽量减少对画面的遮挡。

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  311
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Fogbugz Filter Person/只看某人 - 在Fogbug case页面增加下拉框,选择只看某个人的帖子。

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  2
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Paradox Plaza 降低对比度 - 去除forum.paradoxplaza.com帖子的黑色背景

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 去你大爷的 CSDN 全文阅读 - 把阅读更多的那个啥玩意儿给干掉

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.552
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. ADP Expand Timecard - Expand My Timecard section on workforcenow.adp.com so you don't have to check your timecard in a tiny viewport.

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 爱问知识人查看所有回答 - 不用再点击“查看更多全部答案”了

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  345
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Chase Bank Selectable Printing - Allow to print Chase Bank statements where the text is searchable and selectable.

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. dailymotion undarken - Do not darken the video when it's paused.

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. 苹果日报订阅破解脚本 - 在苹果日报网站,允许不订阅阅读新闻。

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  498
  Đánh giá
  0 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. 去你大爷的暂停背景 - 删除Twitch播放器暂停时的灰色背景

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  67
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. jp2468显示当前集数 - 在www.jp2468.com显示当前集数

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 大众点评网可用性改进 - 删除各种碍眼的浮层,增强广告标签的对比度

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  99
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 风车动漫滚动到当前集数 - 播放列表滚动到当前集数

  Tác giả
  gqqnbig
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật