Greasy Fork is available in English.

jaeger

Script Sets

Scripts

 1. Userscript+ : Show Site All UserJS - Show current site all UserJS,The easier way to install UserJs for Tampermonkey.

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  200
  Số lần cài đặt
  148.822
  Đánh giá
  1664 4 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. userjs-base.js (Thư Viện) - l.js lib

  Tác giả
  jaeger
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 嗅探迅雷链接 Jaeger - 嗅探页面内所有迅雷下载链接,方便批量离线下载

  Tác giả
  jaeger
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  12.386
  Đánh giá
  101 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. l.js (Thư Viện) - l.js is another simple/tiny javascript/css loader

  Tác giả
  jaeger
  Đã tạo
  Đã cập nhật