Greasy Fork is available in English.

Report user

maple3142Mod

GitHub repo: maple3142/browser-extensions

Twitter: @maple3142

Some of my scripts doesn't support GM4, consider switching to Tampermonkey(stable) or Violentmonkey(open source).

I won't migrating to GM4 until GM.* api has all shipped to every *monkey script manager,

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Local YouTube Downloader - Download YouTube videos without external service.

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  885
  Số lần cài đặt
  455.372
  Đánh giá
  1374 18 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Local SoundCloud Downloader - Download SoundCloud without external service.

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  61
  Số lần cài đặt
  17.116
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 動畫瘋工具箱 - 取得動畫的 m3u8 網址,下載彈幕為 json,去除擋廣告的警告訊息

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7.677
  Đánh giá
  37 1 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. i.pximg.net 403 Forbidden Fix - Fix Pixiv raw image 403

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  2.543
  Đánh giá
  31 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Pixiv Replace With Original - Replace Pixiv image with original image

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  9.141
  Đánh giá
  56 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Pixiv easy save image - Save pixiv image easily with custom name format and shortcut key.

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  3.709
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 跳過動畫瘋廣告 - RT

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  4.796
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. anime1-downloader - 下載Anime1.me網站上的動漫

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  5.061
  Đánh giá
  38 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. khinsider batch downloader - batch download for downloads.khinsider.com originalsoundtracks

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  913
  Đánh giá
  4 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. term.ptt.cc 自動登入 - 自動登入 term.ptt.cc + 自動跳過一些畫面

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  429
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Baha imgur upload - add upload to imgur in bahamut

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  175
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 巴哈姆特公會批量簽到 - 巴哈姆特公會批量簽到工具

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 巴哈姆特站內信簽名檔 - 幫巴哈姆特站內信的站內信加上簽名檔功能

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 巴哈姆特 mediumZoom - 把巴哈姆特的文章圖片瀏覽器改為 mediumZoom

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 巴哈姆特收藏確認 - 在收藏前彈出一個對話框詢問是否要收藏

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 巴哈姆特文章列表強化 - 強化哈拉版的文章列表

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  50
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 巴哈姆特跨小屋自訂佈景主題 - 可以套用一個人的小屋主題到每個人的小屋

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. Steam totally disable autoplay - Totally disable steam autoplay

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  69
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 19. Pixiv 一鍵收藏 EX - 強化版的 pixiv 一鍵收藏,支援收藏與取消

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  120
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 20. 難以名狀的抓圖器 EX - 幫"難以名狀的抓圖器"加強了一些功能,方便抓圖

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  96
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 21. 百度第三方登入 - 把不能使用第三方登入的都改成能使用的

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  140
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 22. gmxhr-fetch (Thư Viện) - A fetch-like polyfill for userscript managers.(TM,GM,VM)

  Tác giả
  maple3142
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 23. GitHub one-click sync fork - Sync your GitHub fork repo within one click

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  138
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 24. Bahamut mail mark all as read - Mark all as read

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 25. MIUI 主題下載器 - 從官方 MIUI 主題商店下載主題檔案(mtz)

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  141
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 26. 翻譯小工具 - 選字時會出現小懸浮窗以方便翻譯

  Tác giả
  maple3142
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  93
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật