Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  63.589
  Đánh giá
  1206 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 2. jsKillAD JS - 查杀页面浮动广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.256
  Đánh giá
  46 0 0
  Đã tạo
  10-01-2015
  Đã cập nhật
  16-01-2020
 3. 智能划词翻译 JS - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  7.350
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  26-04-2018
  Đã cập nhật
  09-04-2020

Thư viện

 1. 字符串对象扩展库 JS (Thư Viện) - 扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

  Tác giả
  xinggsf
  Đã tạo
  26-07-2015
  Đã cập nhật
  04-12-2015