Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. vipVideos_skipAd - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  61.983
  Đánh giá
  1222 9 5
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. jsKillAD - 查杀页面浮动广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.069
  Đánh giá
  45 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 智能划词翻译 - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5.211
  Đánh giá
  30 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 字符串对象扩展库 (Thư Viện) - 扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

  Tác giả
  xinggsf
  Đã tạo
  Đã cập nhật