Greasy Fork is available in English.

Report user

xinggsf

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 视频网HTML5播放小工具 JS - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  297
  Số lần cài đặt
  663.401
  Đánh giá
  2468 26 11
  Đã tạo
  12-06-2017
  Đã cập nhật
  30-07-2021
 2. 搜索结果双栏显示 JS - 双栏显示搜索结果

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  293
  Đánh giá
  4 1 0
  Đã tạo
  17-11-2020
  Đã cập nhật
  14-06-2021
 3. 膜法小工具 JS - 方便生活,快乐分享

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  43
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  29-06-2020
  Đã cập nhật
  02-07-2020
 4. Youku视频去广告 by ylcs006 JS - Youku视频去广告及其黑屏倒计时

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  167
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  29-06-2020
  Đã cập nhật
  29-06-2020
 5. 2ccc JS - 2ccc取消下载等待

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-06-2020
  Đã cập nhật
  29-06-2020
 6. 智能划词翻译 JS - 划词翻译,自动切换谷歌翻译和有道词典

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  12
  Số lần cài đặt
  6.835
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  26-04-2018
  Đã cập nhật
  09-04-2020
 7. jsKillAD JS - 查杀页面浮动广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.217
  Đánh giá
  46 0 0
  Đã tạo
  10-01-2015
  Đã cập nhật
  16-01-2020
 8. killBDMusicBox_Ad JS - 删除百度音乐盒广告脚本,禁止插播音频广告

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  402
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  22-11-2015
  Đã cập nhật
  25-03-2018
 9. vipVideos_skipAd JS - 配合ABP去视频广告;开启GPU加速

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  63.330
  Đánh giá
  1205 9 5
  Đã tạo
  12-03-2015
  Đã cập nhật
  08-06-2017
 10. disableThirdpartyAD JS - 禁止手机站点的第三方资源,当然你也可加入其它站点

  Tác giả
  xinggsf
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  178
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  26-09-2016
  Đã cập nhật
  26-09-2016

Thư viện

 1. 字符串对象扩展库 JS (Thư Viện) - 扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

  Tác giả
  xinggsf
  Đã tạo
  26-07-2015
  Đã cập nhật
  04-12-2015