Greasy Fork is available in English.

Report user

yui_san

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 阿里云盘网页播放增强(视频前进后退5秒/音量10级调整) JS - 空格键控制播放,左右键控制前进后退5秒,上下键控制音量10级调整。配合使用阿里云盘(隐藏进度条...)页面优化(css)脚本https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/424170

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  2.668
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  02-04-2021
  Đã cập nhật
  22-04-2021
 2. 手机百度展开 JS - 避免展开全文跳转百度app

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  2.129
  Đánh giá
  16 0 0
  Đã tạo
  21-01-2021
  Đã cập nhật
  21-01-2021
 3. 蓝奏云批量下载(eg: 多卷小说) JS - 自用,需要弹窗等权限以及微调代码,不会用不要下载

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  888
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  25-03-2021
 4. bilibili批量转为悄悄关注 JS - 仅在使用时打开,操作完成后立即关闭脚本

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  77
  Đánh giá
  1 1 0
  Đã tạo
  21-12-2020
  Đã cập nhật
  21-12-2020
 5. bilibili禁止弹出弹幕点赞 JS - 网页端弹幕点赞挺烦的,看不少人讨厌这个功能,就把自用脚本的相关部分上传一下

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.024
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  22-01-2021
  Đã cập nhật
  22-01-2021
 6. 测TE试ST测TE试ST JS - 测试页面/测TE试ST测TE试ST

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  23-03-2021
 7. baidu2bing JS - 百度搜索页面增加bing搜索

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  33
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  23-03-2021
 8. 轻之国度快速翻图 JS - 方便浏览小说里所有图片

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  47
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  27-03-2021
 9. acfun后退快进(鼠标) JS - 自用云备份

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-03-2021
  Đã cập nhật
  27-03-2021
 10. B站头图更换(动图) CSS - 可以自行换图,默认智乃厨XD

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  153
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-03-2021
  Đã cập nhật
  18-08-2021
 11. Google Tieba (no wefan no) JS - 你可能进了个假贴吧,此脚本用来打醒谷歌,进入真贴吧

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  35
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2021
  Đã cập nhật
  29-12-2021
 12. 网页贴吧不登录 CSS - 不显示贴吧登录窗口 no login no

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  303
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2021
  Đã cập nhật
  29-12-2021
 13. google2baidu JS - 谷歌搜索页添加按钮,切换百度搜索

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  01-01-2022
  Đã cập nhật
  02-01-2022
 14. Echo360 Enhanced (功能增强) JS - 显示Echo360视频时间/点击屏幕播放暂停 Show current time / Click on the screen to play

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  16
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  02-01-2022
  Đã cập nhật
  03-01-2022
 15. Oxford Booking JS - Oxford Booking Extending

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  30-01-2022
  Đã cập nhật
  04-02-2022
 16. bilibili忽略各种中配版 CSS - 简化番剧时间表

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  19
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  06-02-2022
  Đã cập nhật
  06-02-2022
 17. bilibili 屏蔽b站系统通知 CSS - 叮!你获得了新的限时任务啦!呕——呕——

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  83
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  19-06-2022
  Đã cập nhật
  19-06-2022
 18. baidu2google JS - 增加按钮:切换为谷歌搜索结果

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-06-2022
  Đã cập nhật
  24-06-2022
 19. UKVCAS Free Slots HIghlighter CSS - f***ing UKVCAS

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  0
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  18-09-2022
  Đã cập nhật
  18-09-2022
 20. Bigger echo360 CSS - A new userstyle

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  07-10-2022
  Đã cập nhật
  07-10-2022
 21. AER DL JS - AER quick dl

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-10-2022
  Đã cập nhật
  17-10-2022
 22. ASMR Raw File JS - try to take over the omanko!

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  13
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  24-10-2022
  Đã cập nhật
  24-10-2022
 23. 网页无图模式 no pic CSS - 网页无图模式

  Tác giả
  yui_san
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  13-02-2023
  Đã cập nhật
  13-02-2023