Greasy Fork is available in English.

Report user

py8ts9

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 我是一颗小虎牙 - 自动发弹幕、自动领取每日宝箱、自动领取礼物宝箱、自动领取每日任务经验、自动切换最高清晰度、获取直播流地址、一键给有牌子的主播刷虎粮、一键过竞猜任务,简洁的界面,快捷键操作等(Ctrl+Q:切换聊天界面的显示 Ctrl+M:静音 Ctrl+B:是否显示弹幕 在弹幕输入框按上下键可以载入弹幕发送历史)

  Tác giả
  py8ts9
  Cài đặt hàng ngày
  11
  Số lần cài đặt
  1.497
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Notice.js (Thư Viện) - 为了使用方便转载过来(原地址:https://github.com/alihesari/notice.js)

  Tác giả
  py8ts9
  Đã tạo
  Đã cập nhật