Greasy Fork is available in English.

tomoya92

Script Sets

Scripts

 1. 破晓电影网ftp下载链接提取出来 - 将poxiao电影下载ftp链接提取出来,放到下面供复制,原因:mac上点击链接不能调用迅雷

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  413
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. CNodeJS站内通知 - CNodeJS站内通知,不用刷新即可知道是否有通知,页头固定在顶部, 1分钟请求一次

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. V2EXcellent.js plus - A Better V2EX ( from V2EXcellent.js )

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  54
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 优酷HTML5视频播放器 - 优酷HTML5视频播放器, 脚本来自 https://www.v2ex.com/t/366702

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  722
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. CNodeJSExcellent.js - CNodeJS 不用刷新页面自动请求通知消息数,回复列表盖楼风格

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  6
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. 去掉开源中国和码云上的风云人物 - 去掉开源中国和码云上的风云人物,看着碍眼,写个脚本去掉它

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Youtube播放视频默认2倍速 - Youtube播放视频默认2倍速,播放视频不用手动选择2倍速了

  Tác giả
  tomoya92
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  29
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật