Greasy Fork is available in English.

Report user

ZainCheung

好脚本,Zain来造

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 问卷星自动随机答题 - 全自动填写问卷星的问卷,支持自定义填空答案,平均两三秒填写一份问卷,可多开几个标签同时刷

  Tác giả
  ZainCheung
  Cài đặt hàng ngày
  27
  Số lần cài đặt
  5.142
  Đánh giá
  16 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật