Greasy Fork is available in English.

Report user

Gerald

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. JSON formatter - Format JSON data in a beautiful way.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  3.281
  Đánh giá
  30 3 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. translator - 划词翻译

  Tác giả
  JetLu 2Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.363
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. VM detector - Detector installation status for scripts on Violentmonkey.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  4.750
  Đánh giá
  26 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Duoshuo Admin - 更加强大的多说评论管理脚本,可以自动分析所有有评论的页面,方便地修改thread_key,避免评论丢失。

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  52
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. Baidu Multiuser Unsafe - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.009
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. HTML Sniffer - A tool to sniff HTML tags and attributes.

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  114
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Tieba Sign - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7.866
  Đánh giá
  113 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Tieba Float Movable - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.060
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. Tieba Utilities - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.138
  Đánh giá
  177 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Tieba Advanced - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.061
  Đánh giá
  115 0 1
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Tieba Quotor - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.088
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Tieba Common (Thư Viện) - Common JS for Baidu scripts by Gerald

  Tác giả
  Gerald
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Baidu Multiuser - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.586
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. Tieba Imagizer - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.611
  Đánh giá
  21 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Tieba Multiuser - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  381
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Tieba Fix for Opera - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  360
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật