Greasy Fork is available in English.

Report user

Gerald

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Tieba Utilities JS - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.322
  Đánh giá
  174 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 2. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.417
  Đánh giá
  111 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015
 3. Tieba Advanced JS - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  8.300
  Đánh giá
  113 0 1
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  20-07-2015
 4. Tieba Quotor JS - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.120
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2015
 5. Baidu Multiuser Unsafe JS - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.043
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  18-08-2014
  Đã cập nhật
  21-04-2016
 6. Tieba Float Movable JS - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.094
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 7. Baidu Multiuser JS - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.673
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  06-02-2015
 8. Tieba Imagizer JS - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.640
  Đánh giá
  23 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  13-11-2014
 9. Tieba Fix for Opera JS - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  360
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  17-05-2014
 10. Tieba Multiuser JS - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  397
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  26-05-2014