Greasy Fork is available in English.

Report user

Gerald

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. Baidu Multiuser Unsafe JS - 百度马甲切换不安全版(将保存用户名和密码,请慎用!)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.039
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  18-08-2014
  Đã cập nhật
  21-04-2016
 2. Tieba Fix for Opera JS - Opera贴吧修复 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  360
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  17-05-2014
 3. Tieba Quotor JS - 贴吧引用

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.117
  Đánh giá
  22 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  19-06-2015
 4. Tieba Float Movable JS - 贴吧可移动悬浮窗

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.088
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 5. Tieba Advanced JS - 贴吧增强 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.269
  Đánh giá
  113 0 1
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  20-07-2015
 6. Tieba Utilities JS - 百度贴吧依赖脚本(寂寞的原子的公共库)

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  14.304
  Đánh giá
  174 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  21-07-2015
 7. Baidu Multiuser JS - 百度马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.660
  Đánh giá
  24 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  06-02-2015
 8. Tieba Imagizer JS - 贴吧图化 - Gerald倾情打造

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.637
  Đánh giá
  22 1 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  13-11-2014
 9. Tieba Multiuser JS - 百度贴吧马甲切换

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  395
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  26-05-2014
 10. Tieba Sign JS - 贴吧签到

  Tác giả
  Gerald
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8.267
  Đánh giá
  111 0 0
  Đã tạo
  05-03-2014
  Đã cập nhật
  30-10-2015