Greasy Fork is available in English.

Report user

Erimus Koo

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 百度去广告 - 增加支持贴吧

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.408
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 知乎外链免确认 - RT

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  662
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. B站 自动播放 & 网页全屏 - Bilibili Autoplay & FullScreen 增加自动续播

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  235
  Đánh giá
  6 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Auto Scroll 自动滚屏 - Auto Scroll Pages (double click / ctrl+arrow / alt+arrow)

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  53
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. B站 播放全部(稍后看增强) - 在B站用户视频页可一键加入稍后看。在稍后看页面可一键清空。

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  114
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. B站 双击全屏 - 因为B站现存好几种播放器,如果有某些页面无效,请反馈给我具体页面。

  Tác giả
  Erimus Koo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  187
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật