Greasy Fork is available in English.

Report user

X.I.U

Github:https://github.com/XIU2/UserScript
知乎:https://www.zhihu.com/people/xiu2

 • 我写的所有脚本在 Chrome、Edge、Firefox + Tampermonkey 扩展的环境下测试通过。
 • 如果无法使用,请提供详细的复现步骤,确保可以 100% 复现 BUG,必要时可以远程协助

有什么想要我写油猴脚本的,尽管提!(如 自动无缝翻页 什么的)

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. Github 增强 - 高速下载 JS - 高速下载 Git Clone、Release、Raw、Code(ZIP) 等文件、项目列表单文件快捷下载 (☁)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  479
  Số lần cài đặt
  81.828
  Đánh giá
  674 1 0
  Đã tạo
  30-09-2020
  Đã cập nhật
  10-05-2021
 2. 知乎增强 JS - 移除登录弹窗、一键收起回答、收起当前回答/评论(点击两侧空白处)、快捷回到顶部(右键两侧空白处)、屏蔽指定用户、屏蔽盐选内容、置顶显示时间、显示问题时间、区分问题文章、默认高清原图、默认站外直链

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  461
  Số lần cài đặt
  38.525
  Đánh giá
  235 1 0
  Đã tạo
  23-12-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2021
 3. 吾爱破解论坛增强 - 自动签到、翻页 JS - 自动签到、自动无缝翻页、屏蔽导读悬赏贴(最新发表页)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  142
  Số lần cài đặt
  22.116
  Đánh giá
  214 2 1
  Đã tạo
  08-10-2020
  Đã cập nhật
  08-05-2021
 4. 知乎美化 JS - 宽屏显示、暗黑模式(4种)、隐藏文章开头大图、调整图片最大高度、向下翻时自动隐藏顶栏、文章编辑页面与实际文章宽度一致、屏蔽登录提示

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  88
  Số lần cài đặt
  7.760
  Đánh giá
  76 0 0
  Đã tạo
  29-09-2020
  Đã cập nhật
  09-05-2021
 5. 吾爱破解论坛美化 JS - 精简多余内容、样式优化

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  76
  Số lần cài đặt
  7.749
  Đánh giá
  75 0 0
  Đã tạo
  08-10-2020
  Đã cập nhật
  10-05-2021
 6. 蓝奏云网盘增强 JS - 刷新不回根目录、后退返回上一级、右键文件显示菜单、自动显示更多文件、自动打开分享链接、自动复制分享链接、拖入文件自动显示上传框、输入密码后回车确认、调整描述(话说)编辑框初始大小

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  51
  Số lần cài đặt
  5.900
  Đánh giá
  93 0 0
  Đã tạo
  27-12-2020
  Đã cập nhật
  11-05-2021
 7. 3DM论坛增强 JS - 自动回复、自动无缝翻页、清理置顶帖子、自动滚动至隐藏内容

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  3.047
  Đánh giá
  34 0 0
  Đã tạo
  11-10-2020
  Đã cập nhật
  08-05-2021
 8. 3DM论坛美化 JS - 精简多余内容、样式优化

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  24
  Số lần cài đặt
  1.581
  Đánh giá
  19 0 0
  Đã tạo
  17-10-2020
  Đã cập nhật
  10-05-2021
 9. Steam Workshop Image Repair JS - Fixed Steam Workshop image not showing

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  17
  Số lần cài đặt
  5.547
  Đánh giá
  45 0 0
  Đã tạo
  10-03-2020
  Đã cập nhật
  14-12-2020
 10. V2EX 增强 JS - 自动签到、链接转图片、自动无缝翻页、回到顶部(右键点击两侧空白处)、快速回复(左键双击两侧空白处)、新标签页打开链接、标签页伪装为 Github(摸鱼)

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  15
  Số lần cài đặt
  478
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  31-03-2021
  Đã cập nhật
  05-04-2021
 11. 自动无缝翻页 JS - 自动无缝翻页,目前支持:423Down、Apphot、不死鸟、小众软件、异次元软件、FitGirl Repacks、AlphaCoders、PubMed、三国杀论坛、百分浏览器论坛

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  1.411
  Đánh giá
  32 0 0
  Đã tạo
  27-12-2020
  Đã cập nhật
  28-04-2021
 12. 智友邦论坛增强 JS - 自动签到、自动回复、自动无缝翻页、回到顶部(右键点击两侧空白处)、清理置顶帖子、简化附件兑换/下载、清理帖子标题〖XXX〗【XXX】文字

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  2.150
  Đánh giá
  36 0 0
  Đã tạo
  03-10-2020
  Đã cập nhật
  05-04-2021
 13. 智友邦论坛美化 JS - 精简多余内容、样式优化、宽屏显示

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  1.178
  Đánh giá
  27 0 0
  Đã tạo
  03-10-2020
  Đã cập nhật
  10-05-2021
 14. 全球主机交流论坛增强 JS - 自动无缝翻页、自动显示帖子内隐藏回复

  Tác giả
  X.I.U
  Cài đặt hàng ngày
  5
  Số lần cài đặt
  619
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  21-10-2020
  Đã cập nhật
  08-05-2021