Greasy Fork is available in English.

Report user

amorphobia

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 谷歌搜索重定向 JS - 自动从 google.cn 跳转到 google.com.hk

  Tác giả
  amorphobia
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  78
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  11-10-2022
  Đã cập nhật
  11-10-2022
 2. 默认谷歌搜索 JS - 用谷歌替代系统默认搜索引擎

  Tác giả
  amorphobia
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  36
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-11-2022
  Đã cập nhật
  08-11-2022
 3. PT Helper JS - A helper for private trackers

  Tác giả
  amorphobia
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  23-02-2023
  Đã cập nhật
  07-03-2023