Greasy Fork is available in English.

Jim Smith

Script Sets

Scripts

 1. bilibili vip remover - remove the 'become-vip' link, repalce red names to original, and replace emoji to pure text

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  13
  Số lần cài đặt
  9.643
  Đánh giá
  29 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 去除360极速扩展中心限制 - 让其他基于chromium的浏览器可以直接从360极速扩展中心下载扩展

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  5.731
  Đánh giá
  62 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Text To link mod - Turn plain text URLs into clickable links, 把文字链接转换为可点击链接

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  391
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. hls.user.js - m3u8 playback using HTML5 video and MediaSource Extensions (CORS Required!)

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.271
  Đánh giá
  12 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. nefu cleaner - 将jwc*.nefu恶心的js超链接转换成正常的超链接,将弹出小窗改为新标签页,提供showModalDialog支持

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  55
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. ShowModalDialog Polyfill - https://github.com/niutech/showModalDialog

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Dospy论坛自动签到 - 自动签到工具

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  288
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. coolapk clear link - convert coolapk's short link to real link

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  150
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. 百度网盘md5显示 - 在只有一个文件的百度网盘分享页显示文件的md5

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  483
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. coolapk Real Rank - coolapk.com显示真实评分

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  101
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. jwcnew-nefu-xspj-auto-fill - jwcnew.nefu.edu.cn教学评价自动填充

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. Mokee Download Ad Bypass - skip ads and bypass ads check for download.mokeedev.com

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  466
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. Discuz Real Image - Change image attachments of Discuz forums to real source. ES6 required.

  Tác giả
  Jim Smith
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật