Greasy Fork is available in English.

Report user

稻米鼠

我的脚本列表 https://script.izyx.xyz/

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 自动展开全文(停更,详细请看说明) JS - 自动展开网站内容而无需点击。【本脚本停更(详情请看: https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/397476 ),转入 Beta 版】, Beta 版地址: https://meta.appinn.net/t/17991

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  47.038
  Đánh giá
  296 2 15
  Đã tạo
  07-03-2020
  Đã cập nhật
  03-01-2021
 2. 链接地址洗白白 JS - 把链接地址缩减至最短可用状态,并复制到剪切板,以方便分享。【在每个页面的底部中间,有一个小小的按钮,用来呼出面板】

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  4
  Số lần cài đặt
  9.856
  Đánh giá
  167 0 1
  Đã tạo
  15-10-2018
  Đã cập nhật
  16-10-2021
 3. 获取 B 站视频封面 JS - 在脚本菜单里,点一下直接显示封面

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  136
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  15-07-2020
  Đã cập nhật
  06-09-2020
 4. 杀死“麦欧兔” JS - 如题

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  336
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  08-03-2019
  Đã cập nhật
  07-04-2019
 5. Show me now time JS - 在打开每个网页的时候显示一下当前时间,以及今天已经过去的百分比

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  187
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  11-03-2019
  Đã cập nhật
  07-04-2019
 6. 你看的时间太长了 JS - You see it too long time.

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  611
  Đánh giá
  21 0 0
  Đã tạo
  05-09-2019
  Đã cập nhật
  31-10-2019
 7. 我看到哪里啦?! JS - 让页面重新滚到上次阅读的位置。

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  260
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  28-11-2019
  Đã cập nhật
  28-11-2019
 8. 网站二维码海报 JS - 生成一张带有网站标题、简介和二维码的海报,并下载。方便进行分享。

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  255
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  09-05-2020
  Đã cập nhật
  06-06-2020
 9. 我帮你加上空格嗷~ JS - 在英文和其他文字之间,添加一个空格,让排版变得更舒适,也更利于阅读,

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  143
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  24-06-2020
  Đã cập nhật
  13-07-2020
 10. 无须确认,直接跳转 JS - 让链接跳转提示自动跳转

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  283
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  12-07-2020
  Đã cập nhật
  18-09-2020
 11. 给我聚焦 JS - 让页面的主输入框自动获取焦点

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  40
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-11-2020
  Đã cập nhật
  16-11-2020
 12. Slowly 段落划分 JS - 自动对信件的段落进行划分,使段落间有明显的间隔更便于阅读。触发条件是鼠标点击或者键盘按键,一般情况下可以无感触发。

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  16-02-2021
  Đã cập nhật
  21-02-2021
 13. 移动页面的阅读模式 JS - 只是希望能够稍微提高一点在移动端的阅读体验。

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  312
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  06-06-2021
  Đã cập nhật
  11-06-2021
 14. [RMFM addons]主按钮在右上角 JS - 【这是 Reading mode for mobile 的功能插件,无法单独工作】使主按钮的位置在右上角显示

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  02-02-2022
  Đã cập nhật
  02-02-2022
 15. [RMFM addons]代码高亮 JS - 【这是 Reading mode for mobile 的功能插件,无法单独工作】对代码块进行高亮

  Tác giả
  稻米鼠
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-02-2022
  Đã cập nhật
  05-02-2022

Thư viện

 1. MouseUI JS (Thư Viện) - A simple style library for Author own use.

  Tác giả
  稻米鼠
  Đã tạo
  02-11-2021
  Đã cập nhật
  10-11-2021