Greasy Fork is available in English.

Report user

CKylinMCCKylinMC
一个初学编程的萌新。
如果脚本存在不适当内容,请直接在脚本评论区留言,我会尽快处理!
如果对哔哩哔哩PC网页版有其他功能想法,可以给我留言,简单一些的我会尝试去做哦~(难的随缘)visitorscounter


Recent comments

See all user activity.

Script Sets

 • Mục ưa thích View scripts
 • CKylinMC的哔哩哔哩脚本: CKylinMC编写的用于哔哩哔哩的脚本列表! 好用请记得给好评呀! View scripts
 • LibUtils: CKylinMC发布的库脚本列表 View scripts
 • 缇诺的蔷薇脚本合集: 缇诺的蔷薇花园脚本合集 View scripts

Scripts

 1. [Bilibili] 关注管理器 JS - 快速排序和筛选你的关注列表,一键取关不再关注的UP等

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  7.369
  Đánh giá
  48 4 0
  Đã tạo
  04-07-2021
  Đã cập nhật
  22-01-2023
 2. [Bilibili] 去他妈的评论区 CSS - 移除网页版哔哩哔哩的评论区

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  551
  Đánh giá
  7 0 0
  Đã tạo
  05-10-2020
  Đã cập nhật
  28-06-2021
 3. [Bilibili] 去他妈的评分 CSS - 移除网页版哔哩哔哩的番剧点评和评分

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  247
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  26-01-2021
  Đã cập nhật
  28-06-2021
 4. 哔哩哔哩宽屏模式不重定位 JS - 哔哩哔哩网页进入宽屏模式时取消b站官方的自动定位到播放器功能,防止与第三方某些脚本功能冲突。

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  436
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  08-02-2021
  Đã cập nhật
  16-02-2022
 5. [Bilibili] MarkAsRead JS - Mark all sessions as read with one click!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  962
  Đánh giá
  7 1 0
  Đã tạo
  10-07-2021
  Đã cập nhật
  30-12-2021
 6. [Bilibili] 小窗尺寸缩放 JS - 使用滚轮修改视频小窗口尺寸

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  22
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  30-11-2022
  Đã cập nhật
  30-11-2022
 7. 哔哩哔哩自定义视频信息条 JS - 完全自定义你的视频标题下方信息栏,排序,增加,删除!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.311
  Đánh giá
  19 2 0
  Đã tạo
  25-03-2020
  Đã cập nhật
  02-02-2023
 8. 哔哩哔哩-显示评论链接 JS - 显示每一个评论的链接

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  229
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  02-07-2020
  Đã cập nhật
  31-07-2020
 9. 跳过哔哩哔哩新加载界面 JS - 隐藏新版哔哩哔哩的加载界面,直接显示视频内容。

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  250
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  31-07-2020
  Đã cập nhật
  31-07-2020
 10. 哔哩哔哩播放器模糊效果 CSS - 为哔哩哔哩播放器添加模糊效果

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  182
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-08-2020
  Đã cập nhật
  28-06-2021
 11. [Youtube] 去他妈的评论区 CSS - 移除网页版Youtube的评论区

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  294
  Đánh giá
  2 1 0
  Đã tạo
  18-10-2020
  Đã cập nhật
  28-06-2021
 12. 蔷薇花园-禁止压注 JS - 禁止在输入框中输入押注相关字符

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-01-2021
  Đã cập nhật
  14-01-2021
 13. 蔷薇花园-禁止赌博 JS - 屏蔽机器人赌博消息!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  14-01-2021
  Đã cập nhật
  14-01-2021
 14. [Bilibili] 视频旋转 JS - 旋转和缩放视频,防止某些视频伤害到你的脖子或眼睛!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.087
  Đánh giá
  10 0 0
  Đã tạo
  20-02-2021
  Đã cập nhật
  28-01-2023
 15. Youtube 评论区屏蔽工具 JS - 屏蔽指定上传者的视频下方评论

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  82
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  21-02-2021
  Đã cập nhật
  07-07-2021
 16. 哔哩哔哩AB循环 JS - 让播放器在AB点之间循环!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  270
  Đánh giá
  8 1 0
  Đã tạo
  27-02-2021
  Đã cập nhật
  20-11-2022
 17. [Bilibili] 创作中心顺滑回顶 JS - 让哔哩哔哩的创作中心翻页回顶部时更顺滑一些。

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  12
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-08-2021
  Đã cập nhật
  04-08-2021
 18. bilibili-highlight-cate-tags CSS - Hightlight bilibili tags which is a category.

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  95
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  02-09-2021
  Đã cập nhật
  02-09-2021
 19. [Bilibili] 不要Sentry! JS - 不要Sentry!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  44
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  08-12-2021
  Đã cập nhật
  08-12-2021
 20. [蓝墨云] 重做单选和多选 JS - 显示正确的选项方便复习

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  286
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  29-12-2021
  Đã cập nhật
  29-12-2021
 21. [Bilibili] 视频内显工具 JS - 视频内显示分P信息(方便全屏时查看)

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  167
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  02-03-2022
  Đã cập nhật
  08-10-2022
 22. [SNI模块] 显示时间 JS - 视频内显示时间

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  48
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  02-03-2022
  Đã cập nhật
  02-03-2022
 23. [Bilibili] UP主备注别名 JS - 为UP主进行别名备注!

  Tác giả
  CKylinMC
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  70
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  17-06-2022
  Đã cập nhật
  27-07-2022

Thư viện

 1. CKAutoLoader JS (Thư Viện) - [已弃用] CKAutoLoader用于在哔哩哔哩播放器页面延后加载脚本,参考了Pakku弹幕插件的加载方式。

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  15-06-2020
  Đã cập nhật
  08-08-2020
 2. CKDragHelper JS (Thư Viện) - A simple dragging helper library

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  30-06-2021
  Đã cập nhật
  30-06-2021
 3. CKEventEmitter JS (Thư Viện) - A simple event emitter implemention, support `on`/`off`/`emit` methods.

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  30-06-2021
  Đã cập nhật
  30-06-2021
 4. CKHoldClick JS (Thư Viện) - A simple library to let doms could be hold with mouse events.

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  30-06-2021
  Đã cập nhật
  30-06-2021
 5. CKTools JS (Thư Viện) - A library by CKylinMC combined all usually-used script segments.

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  22-07-2021
  Đã cập nhật
  17-08-2022
 6. CKWebDavStorage JS (Thư Viện) - Simple WebDAV storage provider

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  15-02-2022
  Đã cập nhật
  15-02-2022
 7. SimpleFilter JS (Thư Viện) - A filter framework.

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  12-03-2022
  Đã cập nhật
  12-03-2022
 8. ExtMan JS (Thư Viện) - A Simple Extension Manager

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  12-03-2022
  Đã cập nhật
  12-03-2022
 9. CKLogger JS (Thư Viện) - A inheritable and subscribable logger util.

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  12-03-2022
  Đã cập nhật
  12-03-2022
 10. CKUIToolkit JS (Thư Viện) - A simple settings modal framework.

  Tác giả
  CKylinMC
  Đã tạo
  17-03-2022
  Đã cập nhật
  31-03-2022