Greasy Fork is available in English.

Duter 2016

Script Sets

Scripts

 1. 新标签页打开谷歌学术搜索结果链接 - 目前谷歌学术在当前页面打开链接,这个脚本的作用是:在新标签页打开谷歌学术搜索结果的链接!

  Tác giả
  Duter 2016
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  840
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 新标签页打开Ubuntu中文论坛链接 - 目前Ubuntu中文论坛在当前页面打开链接,这个脚本的作用是:在新标签页打开Ubuntu中文论坛的链接!

  Tác giả
  Duter 2016
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật