Greasy Fork is available in English.

cinima

Script Sets

Scripts

 1. 百度云插件+APIKey - 在百度云网盘的页面添加一个搜索框,调用搜索API搜索所有公开分享文件// To add a search frame that calls some api for searching some public shared files in BaiduYun cloud netdisk.

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  23
  Số lần cài đặt
  223.573
  Đánh giá
  1685 7 4
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 百度音乐盒去广告 - 突破会员限制,去除百度音乐盒广告//To remove the Ads on baidu play box

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4.449
  Đánh giá
  48 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. pageNote 网页笔记 - 在你感兴趣的网页上添加便笺或笔记 按 "shift+鼠标左键"" 添加笔记//Press "shift + left key" to add sticky notes in any webpage wherever you like

  Tác giả
  cinima
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  876
  Đánh giá
  32 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật