Greasy Fork is available in English.

Report user

snomiao

Recent comments

See all user activity.

Scripts

 1. SIT上应教务系统兼容性修复 - 使兼容 Chrome, 目前发现的bug范围包括评教、成绩查询等功能,强行退课、选到无法选中的课等。(20191209)增加学分绩点计算以及刷分重修指标。

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  67
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 所有视频2倍速度播放 / video speed 2x - 这个世界的一切都太慢了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.047
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. QQ空间相册下载神器 - 批量下载小姐姐空间高清大图照片佳选插件~自动命名快速汲取dalao灵感~

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.015
  Đánh giá
  6 2 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 盘多多自动跳转下载 - rt

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  147
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. 格上财富,表格自动规范化,用于复制到 Excel - 格上财富的表格是用定宽span实现的,复制到 Excel会变成一行,这里把它改成table的实现方式就可以正确复制到Excel了

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  69
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. SIT上应第二课堂日程助手 - 功能:1) 在任意活动内下载ical格式的日程表 2)一键显示前200项活动 3)教务系统内下载ics格式课程表,可用于导入 Google Calendar

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  31
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. 一键批量打开谷歌必应搜索前2的n次方项搜索结果 - 快速了解一个领域用,在谷歌或必应的搜索页面 按 Alt+1 ...2,3,4... Alt+5 将会打开前2的n次方项的搜索结果,并复制打开的链接。目前支持:谷歌、必应、知乎。

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  108
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 雪阅模式|SNOREAD - (20200725)【雪阅模式|SNOREAD】像读报纸一样纵览这个世界吧!豪华广角宽屏视角 / 刷知乎神器 / 2D排版 / 快速提升视觉维度 / 横向滚动阅读模式 / 翻页模式 / 充分利用屏幕空间 / 快阅速读插件 / 雪阅模式 / 宽屏必备 / 带鱼屏专属 | 使用说明:按 Escape 退出雪阅模式 | 【欢迎加入QQ群交流 1043957595 或 官方TG群组 https://t.me/snoread 】

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.076
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. btsync 1.4.111 批量添加 Key - 在添加Key左边增加一个按钮,功能为批量添加Key

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. SIT上应教务系统选课助手 - 从选课弹窗中留下能选的课。

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. pdf.js 自动切换横向滚动 - 自用, 功能rt,使用页面 https://mozilla.github.io/pdf.js/web/viewer.html

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  57
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 超星提前解锁章节 - 【解锁章节功能已失效】在视频播放页面(非课程首页),右边侧边栏可以提前解锁章节。在首页右上角可以查看章节统计。我是热爱学习的好孩子

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.148
  Đánh giá
  7 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 雨课堂网页版操作 - 启用Enter发送弹幕

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  973
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. 雪阅模式|SNOREAD (无滚动版) - 【原版滚动有问题的请用这个版本】【雪阅模式|SNOREAD】像读报纸一样纵览这个世界吧!豪华广角宽屏视角 / 刷知乎神器 / 2D排版 / 快速提升视觉维度 / 横向滚动阅读模式 / 翻页模式 / 充分利用屏幕空间 / 快阅速读插件 / 雪阅模式 / 宽屏必备 / 带鱼屏专属 | 使用说明:按 Escape 退出雪阅模式 | 【欢迎加入QQ群交流 1043957595 或 官方TG群组 https://t.me/snoread 】

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  249
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. 观察网自动跳转全文 - rt

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  38
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. Copy Title Alt+T - Press Alt+T to copy title and url like this `# ${TITLE}\n${URL}` and Alt+Shift+T to copy the markdown style link `[${TITLE}]( ${URL} )`

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  11
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. Alt+S to Speak from TTS engines - Supports bing translator,Can be used to pretend to be a robot in online classes. (Alt+Shift+S to speak translated text)

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  7
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 18. [雪喵空友列] QQ 空间一键获取自己的好友列表 - [雪喵空友列] 一键导出下载 QQ 好友列表到 JSON、TSV、CSV Excel 进行管理,或作为 .url 链接放到桌面或使用 Everything、Listary 等以快速批量打开好友的聊天窗口。本项目仅为学习研究使用,请保管好自己的个人数据,注意隐私安全。使用方法:登录 https://user.qzone.qq.com/ ,在顶栏获取好友列表。

  Tác giả
  snomiao
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật