Greasy Fork is available in English.

hanchy

热爱自由、开放、共享的互联网。
前端小菜鸟。

Script Sets

Scripts

 1. search engine jump for academic - 方便的在各个引擎之间跳转(学术版)

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  14.814
  Đánh giá
  337 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 广州十校图书馆豆瓣助手 - 为豆瓣图书增加广州大学城十校图书馆藏

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  660
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Snap Links Mod - 从网页中批量复制、打开链接,选择复选框

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  656
  Đánh giá
  15 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. download Nature in calis - show direct download link in nature.calis.edu.cn

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  151
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. remove feizan excess target - 去除飞赞【查看更多动态】时出现的多余的新建标签页

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Autohide tieba guide - 折叠贴吧指引

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  62
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. ustAllDownload - 批量下载香港科技大学提供的香港天文台天气图

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  42
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. SubtitleDownload - download a course's subtitle from edX, XueTangX and coursera

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  185
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. nature direct download - download Nature & sub Publications via CALIS access 直接下载Natue及其子刊

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  239
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. NWP helper in GuangDong - 广东省气象业务网数值预报页面增强

  Tác giả
  hanchy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  34
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. Chinese Commercial Code (Thư Viện) - Chinese Commercial Code,transfer Chinese code to Chinese character

  Tác giả
  hanchy
  Đã tạo
  Đã cập nhật