Greasy Fork is available in English.

Report user

waecy

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. bangumi多标签搜索 2023年01月5日 JS - 自动获取搜索页/动漫日文名 跳转AniDB/MyAnimeList/ANN/TMDB /BT站/在线播放站一键跳转

  Tác giả
  waecy
  Cài đặt hàng ngày
  3
  Số lần cài đặt
  20
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  22-11-2023
  Đã cập nhật
  22-11-2023
 2. 哔哩哔哩bilibili替换旧版播放(稍后再看) JS - bilibili To Old Url 通过替换获取视频地址的方式, 实现跳转稍后再看旧版播放

  Tác giả
  waecy
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.293
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  10-12-2019
  Đã cập nhật
  27-12-2019
 3. 永硕E盘 自动登录 2020年4月21日 JS - 永硕E盘 判断是否登录,没的话点击【管理】输入账号/密码,点击【登录】,500毫秒隐藏提示框

  Tác giả
  waecy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  80
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  21-04-2020
  Đã cập nhật
  21-04-2020
 4. 绯月ScarletMoon-自动争夺奖励 JS - 通过定时器,触发点击事件,如果被打败停止点击

  Tác giả
  waecy
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  283
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-04-2020
  Đã cập nhật
  25-04-2020