Greasy Fork is available in English.

Report user

backrock12

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 磁力链接百度网盘补完 - 磁力链接、百度网盘补完

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  6.802
  Đánh giá
  28 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 刺猬猫小说下载 - 刺猬猫小说下载,全本下载,单章下载,暂不支持付费章节

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  530
  Đánh giá
  5 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. dalipan - 显示大力盘的网盘链接,不需扫码

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  316
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. gaoqing 关联豆瓣 - - 在http://gaoqing.la 网站的电影中的片名一栏添加超链接跳转到豆瓣对于评分页面。

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. moegirlTable - 萌娘百科新番列表產生Table

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  10
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. wanbentxt - https://m.wanbentxt.com/ 的小说下载

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  111
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. zswlxy - zswlxy刷课

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  27
  Đánh giá
  0 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. Discuz自动回复 - Discuz自动回复按钮,可自选回复语句。修改自https://greasyfork.org/scripts/4635 使用https://github.com/cnwhy/GBK.js 进行GBK转码

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  1.241
  Đánh giá
  23 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. TitleSearch - try to take over the world!

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  21
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. pixivnovel - pixiv网站小说自动下载

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. hggardreplaceimg - 修正hggard突破不显示

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 知乎便捷功能 - 知乎便捷功能 1.首页自动跳转到发现 2.自动关闭登录框 3.自动显示全部回答 4.问题日期显示在上方 5.去除外链的提示 6.去除广告

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  459
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 动漫花园样式改 - 动漫花园样式改 https://share.dmhy.org/

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  17
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. zimuku - zimuku明细页直接显示下载地址

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  30
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. wanwansub - wanwansub去广告

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. zimuxia - zimuxia 关联豆瓣

  Tác giả
  backrock12
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  5
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật