Greasy Fork is available in English.

Report user

zszen

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 163 Music Downloader 网易云音乐下载助手 - 用于在网页端直接下载网易云音乐, 增加大封面下载,增加了歌词下载, 修复有时候不出现按钮的问题

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  9.090
  Đánh giá
  61 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 新浪微博一键清空 - 在自己主页的右上角设置中最后一项增加了一个“删除所有”的按钮,取消删除刷新网页即可

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  564
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. B站主页清理助手 - 清理掉主页无用内容

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  49
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 删除所有twitter推文 - 删除当前页面所有推文

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  101
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 5. huiyi8 音效下载 - 点击素材页面名字旁边的下载按钮下载,自动保存为名字的音频格式

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  168
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 6. Stackoverflow 轻度汉化 - stackoverflow 轻度汉化,包含 stackexchange 汉化

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  82
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 7. Taobao Cart Clear 淘宝购物车一键清理工具 - 清理购物车里过期的商品,一键将过期商品收藏,一键将过期商品移除

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  67
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 8. 搜索辅助小工具 - 淘宝,京东,百度,必应,谷歌,翻译等 - 在网页右上角增加快捷搜索功能,功能如下:1.如果选择了文本,那么搜索文本,2.如果在百度,bing,谷歌,淘宝,京东,翻译等搜索框下,则搜索搜索框关键字。3.默认当前页面替换,单弹页面请按ctrl/shift/cmd键组合。摒弃了vue,因为和很多网站都存在冲突。 使用原生js代码改写,兼容性更好

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  775
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 9. lizhiFM 荔枝FM 下载音乐 - 下载荔枝FM分享到音乐

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  173
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 10. Jianshu.com 简书文章列表 - 辅助简书跳转列表插件,简书的markdown过于简陋,没有目录结构,这里做了个插件辅助。 增加了缓动,修正了因为顶部遮挡导致标签遮挡的问题

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  127
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 11. csdn.net CSDN博客目录列表 - 辅助CSDN跳转列表插件

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 12. 禁止图片加载 - clear image

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  79
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 13. 500px.com - download picture

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  411
  Đánh giá
  2 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 14. [BFD]Block Fake Download - 屏蔽遇到过的资源网站伪下载区域, 不定期更新

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  155
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 15. Free Yun Keys - 免掉百度网盘写密码的麻烦,包括解析短网址和跳转链接,多链接支持

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  263
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 16. 答题Plus - 获得你满意的答案

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  26
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 17. 思否目录 - 思否文章目录列表

  Tác giả
  zszen
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  4
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật