Greasy Fork is available in English.

myeteyt

Scripts

 1. NUIST/NWAFU实验室安全测试 - 南京信息工程大学、西北农林科技大学实验室实验室安全网上考试答案自动填充

  Tác giả
  myeteyt
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  81
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 南信大自动评教 - 南京信息工程大学学分制教学管理系统评教页面自动勾选8分并提交

  Tác giả
  myeteyt
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  15
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 南信大自动同学互评 - 南京信息工程大学奥兰学生管理信息系统同学互评自动填充满分

  Tác giả
  myeteyt
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  8
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật