Greasy Fork is available in English.

stinkrock

Github

Script Sets

Scripts

 1. Endless Google - Load more results automatically and endlessly.

  Tác giả
  stinkrock
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.411
  Đánh giá
  9 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. YouTube - Time Remaining Counter - Display the remaining time while you watch YouTube videos

  Tác giả
  stinkrock
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  222
  Đánh giá
  4 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. YouTube-Comment-Snub - Block annoying user comments.

  Tác giả
  stinkrock
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  89
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Conduit (Thư Viện) - Send DOM changes through a pipeline.

  Tác giả
  stinkrock
  Đã tạo
  Đã cập nhật