Greasy Fork is available in English.

Report user

松鼠的尾巴

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Scripts

 1. CSDN不登录查看全文&CSDN移除广告 - CSDN越来越流氓了,不登录只能查看文章的开头部分。但是其实这只是一个前端限制,文章的数据已经全部加载好了,所以可以通过脚本来让CSDN文章无所遁形。顺便移除了一下讨厌的广告。

  Tác giả
  松鼠的尾巴
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  3.282
  Đánh giá
  8 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật