Greasy Fork is available in English.

Report user

yujinpan

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 电影天堂,阳光电影去掉广告与高亮高分电影 JS - 主要是在电影天堂,阳光电影网站去掉页面上的广告(隐藏广告比较烦)。还有就是标记高分和获奖的电影,方便找到精华电影。

  Tác giả
  yujinpan
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  2.419
  Đánh giá
  13 0 0
  Đã tạo
  15-11-2018
  Đã cập nhật
  28-02-2019
 2. 新浪股票 API 数据实时展示 JS - 将新浪股票接口的数据直接实时展示在浏览器的标签与页面上。

  Tác giả
  yujinpan
  Cài đặt hàng ngày
  2
  Số lần cài đặt
  1.019
  Đánh giá
  5 0 0
  Đã tạo
  28-03-2019
  Đã cập nhật
  11-03-2020
 3. 黑白 JS - 网站黑白化。

  Tác giả
  yujinpan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  61
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  04-04-2020
  Đã cập nhật
  04-04-2020
 4. 恢复右键功能 JS - 解除右键菜单的禁用。

  Tác giả
  yujinpan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  59
  Đánh giá
  3 0 0
  Đã tạo
  04-03-2021
  Đã cập nhật
  08-03-2021
 5. 恢复文本选择 JS - 解除文本选择的禁用。

  Tác giả
  yujinpan
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  32
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  25-08-2021
  Đã cập nhật
  25-08-2021