Greasy Fork is available in English.

the1812

Scripts

 1. Bilibili Evolved - 强大的哔哩哔哩增强脚本: 下载视频, 音乐, 封面, 弹幕 / 简化直播间, 评论区, 首页 / 自定义顶栏, 删除广告, 夜间模式 / 触屏设备支持

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  1.571
  Số lần cài đặt
  187.020
  Đánh giá
  888 8 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. Bilibili Evolved (Offline) - Bilibili Evolved 的离线版, 所有功能都已内置于脚本中.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  16
  Số lần cài đặt
  2.299
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. Bilibili Evolved (Preview) - Bilibili Evolved 的预览版, 可以抢先体验新功能.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  9
  Số lần cài đặt
  2.422
  Đánh giá
  26 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. Bilibili Evolved (Preview Offline) - Bilibili Evolved 的预览离线版, 可以抢先体验新功能, 并且所有功能都已内置于脚本中.

  Tác giả
  the1812
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  4.421
  Đánh giá
  33 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật