Greasy Fork is available in English.

vizo

Scripts

 1. 百度搜索优化sp - Tampermonkey脚本,屏蔽百度推广和各种广告+页面样式美化+url重定向

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  6
  Số lần cài đặt
  3.217
  Đánh giá
  11 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 哔哩哔哩(B站bilibili)-播放速度及部分操作优化 - B站播放器速度自定义(0.25 ~ 3), 支持快捷键(z:正常, x:减少速度, c:增加速度), 支持多标签窗口速度同步, 鼠标中键切换全屏

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  238
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. 屏蔽指定网站广告(csdn等) - 屏蔽csdn,w3school,runoob,iteye等网站广告

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  549
  Đánh giá
  3 1 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 4. 禅道---1 - 禅道部分页面样式修改, 功能辅助

  Tác giả
  vizo
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  25
  Đánh giá
  0 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật