Greasy Fork is available in English.

Report user

xxooyy

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Scripts

 1. 拒绝二维码登录 JS - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  81
  Số lần cài đặt
  33.649
  Đánh giá
  345 0 2
  Đã tạo
  30-01-2018
  Đã cập nhật
  10-03-2021
 2. 自用论坛辅助签到 JS - 常用论坛辅助签到工具,包括远景论坛、天使动漫论坛、52破解、TTG、卡饭等

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  7
  Số lần cài đặt
  7.771
  Đánh giá
  102 0 0
  Đã tạo
  31-01-2018
  Đã cập nhật
  21-02-2021