Greasy Fork is available in English.

Report user

xxooyy

Script Sets

Scripts

 1. 拒绝二维码登录 - 新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  73
  Số lần cài đặt
  18.459
  Đánh giá
  216 0 2
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. 自用论坛辅助签到 - 常用论坛辅助签到工具,包括远景论坛、天使动漫论坛、52破解、TTG、卡饭等

  Tác giả
  xxooyy
  Cài đặt hàng ngày
  8
  Số lần cài đặt
  4.944
  Đánh giá
  65 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật