Greasy Fork is available in English.

Dave B

Script Sets

Scripts

 1. Linkify - Turn plain-text URLs into hyperlinks

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  1
  Số lần cài đặt
  1.879
  Đánh giá
  39 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 2. rarbt.com下载页免点击后打开新页面显示BT下载按钮 - 很反感rarbt.com里面需要点击链接后打开一个新页面才出现下载按钮,于是弄了这个让影片首页里直接显示BT下载按钮

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  104
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật
 3. lynda.com视频教程显示打包的字幕zip压缩包下载 Subtitles zip package direct download for Lynda.com Video Tutorials - 在 lynda.com 上的教程页左侧会悬浮显示一个按钮用于下载该教程打包成.zip 包裹的.srt 字幕。 You can get a subtitle .zip package download link for that series of tutorial below the title when you visit the tutorial page :)

  Tác giả
  Dave B
  Cài đặt hàng ngày
  0
  Số lần cài đặt
  211
  Đánh giá
  1 0 0
  Đã tạo
  Đã cập nhật